Projekto santrauka: Projekto “Jaunimo užimtumo skatinimas” (toliau- Projektas) veiklos bus vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių). Tikslinė grupė – 16-29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys. Projekto metu bus įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 “Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo” bei užtikrinančios antrinės intervencijos paslaugų teikimą  registruotam Užimtumo tarnyboje jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius bei siekiant užtikrinti kuo sklandesnį įsiliejimą į darbo rinką. 

Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, kas sumažins šios tikslinės grupės bedarbių skaičių.

Projekto tikslas – Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių.

Projekto tikslinė grupė – 16-29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03-15.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-03-14.

Projekto veiklos: Projekto tikslinės grupės dalyviai dalyvaus profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Užimtumo įstatymo Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.