Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslo“.

Infrastruktūros plėtros plano tikslai: 2019 m. gegužės 2 d. įsigaliojus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisoms, numatančioms naujus papildomus reikalavimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros planams, pakeisti Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, patvirtintus 2016 m. rugpjūčio 18 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-1713 „Dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“. Vadovaujantis aukščiau nurodyto įstatymo reikalavimais ir 2019 m. gegužės 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-332 pakeistomis ir patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtros kryptis, numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Infrastruktūros plėtros plano uždaviniai: vadovaujantis gyventojų tankio ir planuojamos rajono plėtros kriterijais nustatyti aglomeracijų ribas; išnagrinėti infrastruktūros plėtros alternatyvas; atlikti alternatyvų ekonominį skaičiavimą ir aplinkosauginį vertinimą, kuriuos derins Aplinkos ministerija; numatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą), plėtros finansavimo šaltinius; numatyti kuriose teritorijose bus plėtojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuriose viešasis geriamojo vandens tiekimas bus vykdomas kitomis priemonėmis. Nustatyti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas; parengti perspektyvinius infrastruktūros planuojamoje teritorijoje modelius. Keičiant planą, atsižvelgti į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo, ir į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d.  įsakymu Nr. D1-375/3D-312 Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo nuostatas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019-11-13 iki 2019-11-27 planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, 322 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019-11-27

Priedas. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sprendimo projektas.